Predstavljamo vam osnutek koalicijske pogodbe!

SDS parlament anketa opozicija
Slovenski parlament, foto: NSi

Koalicija bo v ospredje postavljala vse, kar nas združuje in povezuje. Koalicija bo zagovarjala sodelovanje na podlagi pripravljenosti delati za skupno dobro.

Nekaj osnutkov koalicijske pogodbe

•    Administrativna razbremenitev (zmanjšanje  birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj  za  gradnjo in umeščanje  objektov  v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja, zvišanje praga za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve, poenostavitev birokratskih postopkov za zaposlovanje iz tujine).
•    Decentralizacija, skladen regionalni razvoj.
•    Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije; odgovorno ravnanje z viri energije;
•    nadaljevanje in pospešitev širitve AC omrežja ( 3. razvojna  os,  izboljšanje pretočnosti AC )
•    Prenova stanovanjske politike; povečanje fonda najemnih stanovanj s poudarkom na mladih in mladih družinah; vzpostavitev sistemskega vira za gradnjo stanovanj ter dvig namenskih proračunskih sredstev, stanovanjska shema za mlade družine
•    Poenostavitev in pospešitev umeščanje večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor (DPN, presoje vplivov na okolje, medsebojno delovanje institucij).
•    Povečanje naložb v izboljšanje infrastrukture javnega prometa, zmanjšanje prometnih zastojev in izpustov toplogrednih plinov.
•    Dosledno varovanje virov pitne vode.
•    Stanovanjska shema za mlade družine, gradnja najemniških stanovanj.
•    Ustanovitev Slovenskega demografsko – pokojninskega sklada s sedežem v Mariboru.
•    Ustanovitev vladnega urada za demografijo s sedežem v Mariboru.
•    Reforma politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab.
•    Dodatno izredno usklajevanje pokojnin v višini 1,5 % letno,
•    Ponovna uvedba brezplačnega vrtca za drugega in vse naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec,
•    Dvig odmernega odstotka na 63,5 % v štirih letih.
•    Povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, za starejše od 70 let, do višine 1500 EUR.
•    Ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin.•    Dokončanja domov za starostnike Vrtojba in Osilnica ter najmanj 5 novih domov za starejše.
•    Vključitev delovno sposobnih prejemnikov socialnih pomoči v sistem javnih del.
•    Izvzem študentskega dela in kadrovskih štipendij pri upoštevanju skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
•    Uvedba univerzalnega otroškega dodatka.
•    Dosleden nadzor nad fiktivnimi prijavami stalnega prebivališča z namenom, da se prepreči zlorabe socialnih transferjev.
•    Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom.
•    Naš cilj je kakovostno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema.
•    Učinkoviti ukrepi za ureditev sistema čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih vrst z vključevanjem vseh kadrovskih virov.
•    Sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi z opredelitvijo vsebine pravic, virov financiranja in ustreznim kadrovskim načrtom.
•    Koriščenje treh dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu 9 dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skrajšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca.
•    Učinkovito izvajanje kmetijske politike s poudarkom na pridelavi kakovostne hrane in izboljšanju demografske slike SLO podeželja.
•    Spodbude za ohranjanje družinskih kmetij.
•    Zagotavljanje in ohranjanje zadostnih kmetijskih obdelovalnih površin za primarno pridelavo hrane za ljudi.
•    Sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja Sklada kmetijskih zemljišč. Prenova zadružniškega sistema, priprava in sprejem novele zakona o zadružništvu.
•    Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene.
•    Oblikovanje strokovne ekipe za pripravo predlogov za dolgoročno nadgradnjo davčnega sistema
•    Oblikovanje konkurenčne trošarinske politike za naftne derivate.
•    Pospešeno in bolj učinkovito črpanje ter investiranje EU sredstev.
•    Priprava in sprejem operativnega programa za koriščenje EU sredstev naslednje finančne perspektive.
•    Davčna razbremenitev nagrad za uspešnost za zaposlene
•    Dvig povprečnine občinam: za proračunsko leto 2020: 623,96 EUR; za proračunsko leto 2021: 628,20 EUR.
•    Uvajanja dualnega sistema v srednjem strokovnem in višjem šolstvu; krepitev vajeniškega modela izobraževanja.
•    Zagotovitev proaktivnega javnega objavljanja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic EU.
•    Uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.
•    Dogradnja sistema financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti.
•    Ukrepi za boljšo pretočnost znanj med javnimi raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom.
•    Prenova razširjenega programa s poudarkom na spodbujanju gibanja otrok na osnovnošolskih in srednješolskih ravni.
•    Vzpostavitev centralne kadrovske baze vseh zaposlenih v javni upravi z opisom del in nalog
•    Vzpostavitev centralne baze vseh delovno-materialnih sredstev in nepremičnin, ki so v državni lasti.
•    Reorganizacija in racionalizacija organov, zavodov, služb v smeri krepitve operativnih služb na terenu – oblikovanje lokalnih ONE STOP SHOP
•    Prenova plačnega sistema
•    Pospešena digitalizacija javne uprave in celotne države.
•    Uveljavitev javnega odločanja v sodnih senatih, z možnostjo pisanja ločenih mnenj po vzoru US.
•    Vzpostavitev instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala o primerih, ne pa jih vračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo.
•    Ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev.
•    Preučitev in po potrebi na novo določitev objektivnih kriterijev za prednostno obravnavo zadev, kjer dolgotrajnost postopkov prispeva k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest, kjer gre za postopke velikega oškodovanja javnih sredstev in kjer so v postopkih nosilci javnih funkcij.
•    Prenova insolvenčne zakonodaje.
•    Učinkovito varovanje državne meje.
•    Postopno uvajanje naborniškega sistema in šestmesečnega vojaškega roka.
•    Konsolidacija profesionalnega sestava slovenske vojske.
•    Razvijanje zmogljivosti kibernetske obrambe.
•    Krepitev ukrepov za zaščito kritične infrastrukture.
•    Krepitev ugleda Slovenije v Evropi in svetu
•    Povečanje kredibilnosti države v EU in NATO
•    Zagotavljanje ciljnega in vsebinsko usmerjenega ter usklajenega delovanja MZZ znotraj multilateralnih institucij (OZN, OVSE, OECD, Svet Evrope)
•    Krepitev dialoga s sosednjimi državami.
•    Pospešitev priprav na predsedovanje Svetu EU.
•    Zagotovitev sredstev, ustrezne infrastrukture in podpore za nadaljevanje repatriacije Slovencev iz Venezuele in drugih kriznih žarišč.
•    Zagotovitev sredstev za krepitev sodelovanja s slovenskimi znanstveniki, raziskovalci, kulturniki in podjetniki, ki živijo v tujini.
•    Poenostavitev postopkov pridobitve državljanstva osebam slovenskega porekla, ki si to želijo.

MG


VREME

Maribor
delno oblačno
42%
2.1km/h
40%
28°C
29°
27°
28°
Tue
19°
Wed
14°
Thu
16°
Fri
18°
Sat

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.