Tu so predlogi stranke SDS ob sanaciji poplav

Poplave v Črni na Koroškem

Slovenska demokratska stranka se je resno lotila predlogov ob sanaciji poplav, saj se šele sedaj, ko je voda odtekla, potrebno sanirati škodo in pomagati ljudem. Še posebej tistim, ki so v poplavah ostali brez vsega.


 

Tu so konkretni predlogi, ki jih predstavljamo v celoti:

 

GOSPODARSTVO
– Pomoč pri nakupu novih strojev in delovne opreme, ki so bili poškodovani in niso več uporabni ter subvencije za popravilo/obnovo strojev, naprav in delovne opreme (določi e %, predlog 80 %). – po poročanju v medijih bo vlada predlaga 10 %.
– Pomoč pri zalogah, tako da se izplača dejanska vrednost oziroma določen % (predlog 80 %) vrednosti uničenih zalog. po poročanju v medijih bo vlada predlaga 10 % in garancije.
– Oprostitev plačila dela omrežnine – za čas, ko je bila zaradi posledic poplav oskrba  javnega omrežja z električno energijo/plinom prekinjena ali zagotovljena z uporabo agregatov, ki jih je sistemski operater distribucijskega omrežja priključil na javno distribucijsko omrežje, sistemski operater distribucijskega omrežja končnemu odjemalcu ne obračuna obračunske moči – predlog tudi za gospodinjstva.
– Dodatne davčne olajšave in spodbude za davčne zavezance, ki vlagajo sredstva vopredmetena osnovna sredstva v prizadetih občinah.
– Poslovodstvo ni zavezano vložiti predloga za začetek stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave, če je dolgoročna plačilna nesposobnost družbe posledica naravne nesreče (ukrep bi veljal do 31. decembra 2023).
– Obdobje, za katerega lahko sodišče odloži odločanje o upnikovem predlogu za začetek stečaja, in obdobje, v katerem dolžnik opraviči svojo zahtevo za odložitev odločanja, štiri mesece, če je insolventnost dolžnika posledica naravne nesreče (določi se izjema od ZFPPIPP).
– Ministrstvo pristojno za gospodarstvo imenuje določeno(e) osebo(e), ki bo(do) neposredno zadolžena(e) za reševanje problemov določenega podjetja ali obrtnika, skrbnik za sanacijo podjetja, ki je posledica poplav.
a. Ključ je na imenovanju določenih oseb na ministrstvih, ki bodo neposredno vpeta v reševanje konkretnih problemov. Te osebe morajo biti javno znane in prizadeti državljani, kmetje, podjetniki in občine morajo imeti neposreden dostop do njih. Ti ministrovi »zaupniki« seveda ne izvajajo sanacije, so pa dolžni spremljati potek reševanja problemov in opozarjati ter svetovati tako ministru kot strankam, ki čakajo na rešitve.

 

GOSPODINJSTVA
– Odlog ali oprostitev plačila NUSZ za fizične osebe (v pristojnosti občin).
– Oprostitev plačila RTV prispevka za prizadete v poplavah.
– Oprostitev plačila vseh upravnih taks, povezanih s sanacijo.
– Prejemki, ki jih prejmejo posamezniki (npr. solidarnostni dodatek, kakor predlaga vlada) so izvzeti iz izvršbe.
– Odlog izvršbe v postopkih, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (razen za preživnine ali nujne zadeve).
– Zakon o dajatvah na motorna vozila – tistim, ki so ostali brez motornih vozil vseh kategorij se oprosti plačilo dajatev oziroma na podlagi prijave uredi možnost odloga plačila dajatev ter uredi odjava iz prometa.

 

PREBIVALCI, KI SO OSTALI BREZ DOMOV
– Tistim, ki so ostali brez domov ali se vanje ne morejo vrniti, ker ne zagotavljajo več varnih razmer za bivanje v sodelovanju z občinami in prizadetimi dogovorno poiskati najboljšo rešitev:
a) Če nadomestna gradnja ob dodatnih ukrepih ni problem (predvsem za prebivalca), jo je brez administrativnih ovir potrebno omogočiti.
b) Nekdo ima zemljišče, pa ni stavbno, ni pa ovir, da tako ne bi bilo, si je tudi prizadeval za spremembo, pa ni uspel, z interventnim zakonom sprostiti birokratske ovire in omogočiti nadomestno gradnjo.
c) tretji si želi bolj varne lokacije, jo ima, ni zazidljiva, ni pa ovir, da ne bi bila, razen birokratskih, s spremembo zakonodaje to omogočiti (ključno je, da se ljudi ne prisili v določeno spremembo okolja, vse more potekati v strinjanju).
d) Povezano s prejšnjimi alinejo: razlika med zavarovalnino in novim domom mora biti pokrita iz javnih sredstev; krediti- moratorij do preselitve v nov dom, potem odplačevanje naprej po starih pogojih.
e) Dokapitalizacija Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki se nameni za ugodna posojila osebam zasebnega prava in sofinanciranje obresti tovrstnih posojil izgradnjo varovanih stanovanj za starejše osebe.

 

DODATNA MOŽNOST:

– Za komunalno opremljanje nadomestnih parcel poskrbiobčina, ki za ta dela ne potrebuje gradbenih dovoljenj ampak dela izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist. Stroške opremljanja si delita država in občina v razmerju 80:20, pri čemer se polovico predvidenih stroškov države (40%) zagotovi občinskim proračunom z avansiranjem. Za komunalno opremljanje
parcel, ki se na podlagi interventnega zakona in sklepov občinskih svetov določene kot parcele za nadomestno gradnjo, se zakon o javnih naročilih ne uporablja.
– Oprostitev vseh dajatev tistim prebivalcem, ki so ostali brez domov, tiste, ki bodo v domovih bivali še naprej pa za določeno časovno obdobje. – po poročanju delno predlaga tudi vlada.
– Vsi tisti, ki so ostali brez hiš in bo zanj potrebno zagotoviti nadomestna bivališča se za leti 2023 in 2024 oprostijo plačila dohodnine.
– Uvede se »interventni postopek« za stanovanjsko novogradnjo (od OPPN do gradbenega dovoljenja), zaradi česar se najprej vzpostavi neposredna (hitra) povezava med odgovornim človekom na lokalni ravni in človekom na državni ravni (ministrstvu).

 

FINANCE
Zakon o nevladnih organizacijah:
a) Viri financiranja sklada za razvoj nevladnih organizacij so sredstva, ki jih nevladnim organizacijam nameni Republika Slovenija v vsakoletnem proračunu ali donatorji.
b) ZDoh-2 – 142. člen Rezident lahko zahteva, da se do 1% dohodnine nameni za sklad za odpravo posledic od poplav – povezano z Zakonom o nevladnih organizacijah.

 

Vir: slovenska demokratska stranka

 

 

 

 

 

 

 

 

VREME

Maribor
jasno
41%
2.1km/h
0%
26°C
28°
26°
25°
Thu
17°
Fri
19°
Sat
21°
Sun
19°
Mon

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.