Slika: oe.finance.si
Slika: oe.finance.si

Od 1. 1. 2020 veljajo nove cene omrežnine za energijo in obračunsko moč, ki so predpisane s strani Agencije za energijo.

Z uveljavitvijo EZ-1 so prenehali veljati določeni predpisi, našteti v 518., 519. in 554. členu EZ-1, ki se uporabljajo do uveljavitve novih podzakonskih predpisov oziroma splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, izdanih na podlagi EZ-1.

Z dnem uveljavitve EZ-1 so prenehali veljati tudi splošni akti, izdani s strani sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja zemeljskega plina ali sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja toplote na podlagi drugega odstavka 32. člena, četrtega odstavka 40. člena, tretjega in petega odstavka 70. člena ter 97. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov, izdanih na podlagi EZ-1.

Zaradi predhodno naštetih splošnih aktov in predpisov, ki z novim letom prenehajo veljati, bodo nove cene omrežnine za energijo in obračunsko moč nižje.

Spremenjene cene omrežnine za energijo so sledeče:

  • VT: 0,03901 EUR/kWh oz. 0,04759 EUR/kWh z DDV
  • MT: 0,02999 EUR/kWh oz. 0,03659 EUR/kWh z DDV
  • ET: 0,03599 EUR/kWh oz. 0,04391 EUR/kWh z DDV

Spremenjene cene omrežnine za obračunsko moč so: 0,74142 EUR/kWh oz. 0,90453 EUR/kWh z DDV.

Vir: Agencija za energijo