vir: www.thisoldhouse.com

Javno podjetje Mariborski vodovod je objavilo letno poročilo  Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2016. Letno poročilo predstavlja pregled rezultatov preizkušanja mikrobioloških in fizikalno – kemijskih parametrov na oskrbovanih območjih Mariborskega vodovoda.

Ugotovitve nacionalnega laboratorija so, da je bila pitna voda celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo, ki je v upravljanju Mariborskega vodovoda v letu 2016 varna in zdravstveno ustrezna. V letu 2016 so bila odvzemna mesta za vzorčenje pitne vode na območjih občin Benedikt, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Šentilj, Sveta Trojica, Sveti Jurij in Gornja Radgona. Skladnost pitne vode so spremljali v vodnjakih, črpališčih, zajetjih, vodohranih, v vodnjakih na Mariborskem otoku in podtalnice na Vrbanskem platoju.

Zdrava in kvalitetna pitna voda je pomembna za zdravje prebivalcev. Preverjanje vsebnosti težkih kovin, organskih spojin, kalnost in neraztopljive trdne snovi v vodi se preverja z fizikalnimi in kemijskimi parametri. Z mikrobiološkimi parametri pa se  preverja  vsebnost kolofornih bakterij, E-coli in patogenih bakterij kot so virusi, protozijski paraziti in bakterije, ki povzročajo kolero.

V primerjavi s preteklimi leti je bil odstotek neskladnosti vzorcev nekoliko višji. Na posameznih črpališčih so bili najdeni enterokoki in posledično tudi v vodovodnem omrežju. Enterokoki so pokazatelj starejšega onesnaženja in učinkovitosti dezinfekcije. Nacionalni laboratorij zaključuje svoje ugotovitve, da bo potrebna celovitejša obnova infrastrukture (črpališč, vodooskrbnih objektov, cevovodov) kot tudi tehnologije za pripravo pitne vode.