slika: Malečnik

Predsatvljamo vam spisek državnih in občinskih cest, ki se bodo v kratkem prenavljale v Mestni občini Maribor.

Obnavljajo se nekatere že začete investicije

Med občinskimi so trenutno v izvajanju sanacije Prešernove od Razlagove do Maistrove ulice ter Ulica Pohorskega odreda. V planu pa je sanacija Ljubljanske od gradbišča podvoza do Šilihove ulice, vključno z manjkajočim delom Šilihove, Cesta na Mariborski otrok in del Razvanjske pri Papeški cesti.

Za izgradnjo 1. etape (Streliška-Kardeljeva) zahodne obvoznice Maribora je trenutno v teku pridobivanje zemljišč in odkupi objektov. Trenutno je pridobljenih približno 90 odstotkov parcel.

Cesta Proletarskih brigad se podaljša za 1.955 metrov do priključka na državno cesto Maribor-Ruše. Investicijski projekt predstavlja novo povezovalno dvopasovno cesto med Limbuško cesto in zahodno obvozno cesto v Mariboru.

Malečniški most, kot državna cesta?

Malečniški most je trenutno še v lasti in v upravljanju Mestne občine Maribor. Je pa Direkcija RS za infrastrukturo prejela pobudo s strani MO Maribor za prekategorizacijo občinske ceste v državno regionalno cesto in sicer od krožišča pri Malečniškem mostu, čez most do Čufarjeve ceste, ki se nato naveže na ulico Veljka Vlahoviča in do ceste XIV divizije, ter prekategorizacijo dela državne ceste R3-709 med občinske.

MG